1. Informācija par pārzini

AAS „BALTA”, reģistrācijas numurs: 40003049409, juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, Latvija, LV-1039. Vairāk informācijas tīmekļa vietnē www.balta.lv un www.drosak.lv.

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai personas datu apstrādi, lūdzu, sazinies ar mums, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: manidati@balta.lv.

3. Personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Tava vērtība, un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Tavu personas datu drošību.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas esi izlasījis šo mūsu paziņojumu un akceptējis tā noteikumus. 

Informējam, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu datu apstrādi.

4. Kādus personas datus mēs iegūstam?

Mēs iegūstam tādus personas datus, ko Tu mums brīvprātīgi sniedz ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētās anketas un citā tiešā saziņā ar Tevi, – identifikācijas datus, kontaktinformāciju.

5. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Tavus personas datus, un kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Personas dati tiek apstrādāti tikai saskaņā ar iepriekš definētiem nolūkiem, tostarp lai sniegtu pieprasīto informāciju un pakalpojumus, kā arī informācijas par mūsu jaunumiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem nodrošināšanai, ja esi tam nepārprotami piekritis.

Personas datu tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. a) punkts; Informācijas sabiedrības pakalpojuma likums.

Tev ir tiesības jebkurā laikā atsaukt sniegto piekrišanu, un turpmāk mēs Tavus personas datus šim nolūkam vairs neapstrādāsim.

Piekrišanu var atsaukt, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no jaunumu saņemšanas, rakstot iesniegumu uz e-pastu info@drosak.lv, zvanot uz mūsu kontaktu centru 67522275 vai klātienē mūsu klientu apkalpošanas centrā, taču piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veiktas tajā laikā, kad Tava piekrišana bija spēkā.

6. Kā mēs iegūstam Tavus personas datus?

Tavus personas datus mēs varam iegūt kādā no šiem veidiem:

 • 1.

  no Tevis, ja atstāsi savu kontaktinformāciju tīmekļa vietnes sadaļā: “Piesakies jaunumiem”;

 • 2.

  no Tevis, ja iesniegsi kādus iesniegumus, e-vēstules vai zvanīsi;

 • 3.

  mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot sīkdatnes (cookies);

 • 4.

  atsevišķos gadījumos no trešajām personām (piemēram, to datubāzēm) savstarpēja līguma slēgšanas procesā;

 • 5.

  vai citā veidā, ievērojot personas datu apstrādes tiesiskos pamatus.

7. Kas var piekļūt Taviem personas datiem?

Mēs veicam noteiktus pasākumus, lai apstrādātu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Taviem personas datiem nepiekļūst trešās personas, kam nav attiecīga tiesiskā pamata apstrādāt Tavus personas datus.

Taviem personas datiem pēc nepieciešamības var piekļūt:

 • mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kam tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei;

 • personas datu apstrādātāji atbilstīgi to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamajā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datubāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kas ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanu;

 • valsts un pašvaldību iestādes tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, tiesībaizsardzības iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;

   

 • trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstīgs juridiskais pamats, piemēram, sadarbības partneri (autoservisi vai eksperti) un ārstniecības iestādes, kā arī personas apdrošināšanas atlīdzības gadījumā tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori un citas trešās personas.

8. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies

Mēs veicam pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem notiek, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

9. Cik ilgi mēs glabāsim Tavus personas datus?

Tavus personas datus glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tā kā datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Tavu sniegto piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Tava piekrišana ir spēkā un nav atsaukta.

10. Kādas ir Tavas tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana
Tev ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.

Tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos
Tev ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā, kā arī Tev ir tiesības atsaukt Jūsu sniegto piekrišanu personas datu apstrādei.

Iegūt informāciju par pie mums esošajiem Taviem personas datiem vai realizēt citas savas tiesības vari kādā no šiem veidiem:

 • 1.

  iesniedzot iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā;

 • 2.

  nosūtot iesniegumu mums pa pastu;

 • 3.

  nosūtot attiecīgu iesniegumu uz e-pastu manidati@balta.lv, ieteicams to parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.

11. Informācija par sīkdatņu izmantošanu

Plašāka informācija ir pieejama mūsu Sīkdatņu politikā.

12. Vai Tavi personas dati tiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm?

Mēs nodrošinām Tavu personas datu glabāšanu ES un EEZ teritorijā, tomēr atsevišķos gadījumos Tavi personas dati atsevišķu pakalpojumu nodrošināšanai var tikt nodoti apstrādei ārpus ES un EEZ teritorijas. Jebkura šāda personas datu nodošana tiek veikta, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības.
Nosūtot Tavus personas datus ārpus ES un EEZ, mēs ievērojam vismaz vienu no šiem nosacījumiem:

 • nosūtām datus uz valsti, kuru Eiropas Komisija ir atzinusi par valsti, kas nodrošina pietiekamu personas datu aizsardzības līmeni;

 • personas datus nosūtam uz valsti vai starptautisku organizāciju, kas nodrošina atbilstīgas garantijas starp publiskām valsts iestādēm vai struktūrām;

 • ir saņemta Tava piekrišana personas datu nosūtīšanai;

 • personas datu nosūtīšana ir nepieciešama līguma noslēgšanai starp „BALTA” un citu fizisku vai juridisku personu Tavās interesēs vai līguma izpildei;

 • personas datu nosūtīšana ir vajadzīga, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības (piemēram, tiesvedības nolūkam).

13. Kur Tu vari iesniegt sūdzību ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos

Ja Tev ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Tavu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Tu tomēr uzskati, ka neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un mēs joprojām pārkāpjam Tavas tiesības uz personas datu aizsardzību, Tev ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistīto informāciju Tu vari atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā.

14. Personas datu apstrādes paziņojumu pārskatīšana

Mēs regulāri pārskatām un atjaunojam personas datu apstrādes paziņojumu klientiem.
Pēdējā pārskatīšana: 13.04.2023.